Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Definitie & toepassing verkoopsvoorwaarden

De webshop www.crack.be (hierna: “Website”) is een initiatief van:


Crack Webshop
Steverlyncklaan 26
8900 Ieper
België
T. 056 220 770
BTW BE 0414.464.370
Info.webshop@crack.be

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

'Klant': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CRACK WEBSHOP in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Iedere Klant verbindt er zich toe de Producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Verkoopovereenkomst vormen.

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij CRACK WEBSHOP zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen CRACK WEBSHOP en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en CRACK WEBSHOP die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing.CRACK WEBSHOP behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op productorders en de daaruit voortvloeiende Verkoopovereenkomsten.

2. Hoe komt de Verkoopsovereenkomst tot stand?

WEBSHOP CRACK besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen en montageplannen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals kleur, formaat, gewicht en andere karakteristieken, kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van CRACK WEBSHOP ten aanzien van de Klant. Het aanbod is bovendien enkel geldig zolang de voorraad strekt.

Een Verkoopsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de orderbevestiging van een bestelling via de Website per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van CRACK WEBSHOP moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online-ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. CRACK WEBSHOP verstuurt de bestelbevestiging via e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst.

CRACK WEBSHOP kan te allen tijde beslissen om geen bevestigingsmail te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal CRACK WEBSHOP de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien CRACK WEBSHOP het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Verkoopovereenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Verkoopovereenkomst tot stand doen komen. CRACK WEBSHOP kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de Verkoopovereenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Wat moet ik betalen?

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Andere taksen zoals de in Frankrijk geldende éco-mobilier worden later in het bestelproces verrekend. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cfr. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aan de koper medegedeeld tijdens het bestelproces.

De Klant is de prijs verschuldigd die CRACK WEBSHOP in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door CRACK WEBSHOP worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

CRACK WEBSHOP heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Welke betalingsvoorwaarden gelden?

Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant geplaatst wordt. Volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:
- Visa
- Mastercard
- Maestro
- Bancontact
- Carte Bleue

CRACK WEBSHOP neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B), dit kan u tijdens het bestelproces aangeven. Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. CRACK WEBSHOP is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig, deze is evenwel afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product toch niet op voorraad blijkt te zijn, dient u rekening te houden met de vooropgestelde levertermijnen.

Overschrijding van de vooropgestelde levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

CRACK WEBSHOP biedt de Klant momenteel enkele wijzen van levering aan, namelijk: zelf afhalen of laten leveren (pakjesdienst (DPD) voor kleine producten en materialen/ meubeltransport via Meubeltrein, TEM of eigen transport. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

CRACK WEBSHOP draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt.

Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Herroepingsrecht

6.1. Wat is het herroepingsrecht

De Consument beschikt over een herroepingsrecht in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. CRACK WEBSHOP hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal CRACK WEBSHOP de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. CRACK WEBSHOP betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;
- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

6.2. Hoe kan u het herroepingsrecht toepassen

Via uw Mijn Crack-account kan u een retouraanvraag doen voor een aangekocht Product. Dit moet gebeuren binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van ontvangst van de Producten.

Je stuurt het te retourneren artikel op binnen 14 dagen na het indienen van het retourformulier. Belangrijk: het artikel dient in zijn originele staat en verpakking geretourneerd te worden. Het niet zorgvuldig omspringen met goederen en verpakking kan in voorkomend geval vergoeding van de effectieve schade veroorzaken. Bij artikelen die beschadigd zijn of die gebruikssporen vertonen, wordt de schade in rekening gebracht.

Bewaar telkens het retourbewijs van het Product. Verzendkosten voor retourneren zijn op kosten van de Consument.

Na ontvangst en controle van het artikel bezorgen we je binnen de 14 dagen het aankoopbedrag van het artikel terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee het artikel aangekocht werd.
Heb je vragen omtrent het retourneren van je artikel? Aarzel zeker niet om ons te contacteren via webshop@crack.be. We helpen je graag verder!

7. Garantie

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover de Consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Product.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op:

• schade veroorzaakt door een montagefout;

• schade veroorzaakt door huiselijke ongelukjes of door eigen transport;

• schade veroorzaakt door foutief gebruik of foutief onderhoud;

• schade waarvan je tijdens de aankoop reeds op de hoogte was

Let erop dat u ons zichtbare schade ten laatste 48 uur na levering via mail laat weten (sav.webshop@crack.be).

8. Overmacht

Indien CRACK WEBSHOP door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is CRACK WEBSHOP niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. CRACK WEBSHOP is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze Website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal CRACK WEBSHOP alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van CRACK WEBSHOP, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
Als Consument heb je ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting (zoals de Geschillencommissie Meubelen).

Om crack.be voor jou nog beter te maken, gebruiken wij altijd analytische en functionele cookies. Hiernaast willen we ook cookies plaatsen om je bezoek aan crack.be en onze communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken. Cookies worden dus gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten crack.be volgen en verzamelen. Hierdoor kunnen wij en derden onze website, app, advertenties en communicatie aan jouw interesses aanpassen. We slaan je cookievoorkeur op in je account. Door op ‘Ik ga akkoord’ aanvaard je dat we dit doen. Je kan je cookievoorkeuren altijd opnieuw wijzigen. Lees er meer over in ons cookiebeleid onderaan de site.

Uitgebreide cookie instellingen