Algemene verkoopsvoorwaarden

TITEL A. ALGEMEEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

-        ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Consument, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

-        ‘Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Verkoopovereenkomst vormen.

-        ‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst tussen Crack en een Consument, ongeacht de wijze waarop die tot stand komt.

-        ‘Crack’:

          • Crack Webshop, Herseauxlaan 79, 7711 Dottenijs, België en met ondernemingsnummer BE0414.464.370

          • Crack Ieper (Meubelfabriek CRACK NV), Steverlyncklaan 26, 8900 Ieper en met ondernemingsnummer BE0414.464.370.

          • Crack Dottignies (Fabrideco NV), Herseauxlaan 83, 7711 Dottenijs en met ondernemingsnummer BE0417.207.094.   

          • Crack Bertrix (Lambermont et Fils NV), Rue des Corettes 181, 6880 Bertrix en met ondernemingsnummer BE0439.131.074.      

-        ‘Website’: www.crack.be

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Crack en de Consument. De Consument aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden door ontvangst en (redelijke mogelijkheid tot) kennisname ervan. Een uitdrukkelijke afwijking van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van een overeenkomst tussen Consument en Crack die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd.
Indien de Consument een Verkoopovereenkomst afsluit met Crack via de Website zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen van TITEL A van deze Verkoopsvoorwaarden, eveneens de bepalingen van TITEL B hieronder van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid in de toepassing van bepalingen van de TITEL A en TITEL B, heeft de toepassing van deze laatste voorrang.

ARTIKEL 3. PLAATSING EN MONTAGE VAN PRODUCTEN

De plaatsing en de montage binnen huizen of appartementen van Producten zijn altijd op risico van de Consument, behoudens indien de montage en plaat- sing onderdeel zou uitmaken van de dienstverlening door Crack.
Wanneer de Consument beroep wenst te doen op de levering- en/of montagediensten van Crack (of diens onderaannemers), zal de Consument Crack alle relevante informatie bezorgen die Crack nodig heeft om deze diensten te kunnen uitvoeren zo onder meer: de (voor)deurgrootte en gangbreedtes van de woning, de ruimtes en verdieping waar de Producten dienen te worden gemonteerd, etc. Crack kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor gebrekkige informatie hieromtrent. De meubelplaatsers van Crack hebben geen enkele toelating om de Producten langs de buitenzijde van het huis of appartementsgebouw naar boven te brengen. Indien de Producten niet binnen kunnen of niet kunnen geïnstalleerd worden langs de binnenkant van het huis of appartement, zullen ze afgezet worden op de gelijkvloers. Alle bijkomende kosten hieromtrent zijn ten laste van de Consument. In geen geval kan Crack aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de Producten niet binnen kunnen.

ARTIKEL 4. WIJZIGING EN ANNULATIE VAN EEN GEDANE BESTELLING

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake herroeping, zal Crack bij annulatie door de Consument van een reeds gedane bestelling, recht hebben op een schadevergoeding van 20% van de koopprijs van het Product, onverminderd het recht van Crack om alsnog de uitvoering van de Verkoopovereenkomst te vorderen. De schadevergoeding zal desgevallend worden verrekend met het reeds betaalde voorschot van de bestelling. Indien de Consument de modaliteiten van zijn reeds gedane bestelling wil veranderen (o.a. levertermijn, leveradres) (en dit enkel na goedkeuring van Crack) kan er een administratieve kostenvergoeding aangerekend worden.

Iedere Consument verbindt er zich toe de Producten niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. 

ARTIKEL 5. PRIJS

De vermelde prijs omvat alle kosten en belastingen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven.
Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door Crack worden gecorrigeerd. Crack heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen uiterlijk vóór sluiten van de Verkoopovereenkomst. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze aan de Consument worden aangerekend. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Eenmaal de bestelling gedaan is, kan de aangeduide prijs niet meer aangepast worden aan een eventuele promotie (= prijsdaling) of prijs stijging van dit Product volgend op de datum van de bestelling, behoudens in geval van een objectieve prijsstijging buiten de wil van Crack, zoals hierna bepaald. Indien tussen het moment van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst en levering van de Producten Crack bewijst dat de kosten verbonden aan de productie, distributie en/of levering van de Producten zijn gestegen met minstens 10%, in gevolge waardoor de overeengekomen prijs voor de Producten niet langer te verantwoorden is, en deze stijging in kosten buiten de wil van Crack heeft plaatsgevonden, dan verbinden partijen zich om met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk tot billijke aanpassing van de Verkoopovereenkomst te komen. Indien geen akkoord kan worden bereikt, zal Crack het recht hebben af te zien van de verkoop van de Producten, zonder daarvoor enige vergoeding te zijn verschuldigd.

ARTIKEL 6. LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN

Indien geen leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn 30 dagen vanaf het sluiten van de Verkoopover- eenkomst. De gekozen leveringsmethode kan de leveringstermijn beïnvloeden. De leveringstermijn bij verkoop op afbetaling/financiering via een financieringsinstelling, begint evenwel maar te lopen vanaf de datum vanaf de goedkeuring van een financieringscontract dat de Consument bij de financierings- instelling afsluit. Levert Crack de Producten niet ten laatste op de uiterste leveringsdatum, dan kan de Consument per aangetekend schrijven de uitvoe- ring van de Verkoopovereenkomst eisen binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Crack de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht de Verkoopovereenkomst te beëindigen. Indien Crack zou geweigerd hebben de Producten te leveren of indien de levertermijn essentieel is of wanneer de Consument voor de sluiting van de overeenkomst Crack ervan in kennis heeft gesteld dat de levering uiterlijk op een bepaalde datum essentieel is, dient geen aanvullende termijn te worden toegestaan. De Consument heeft in dat geval het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft de Consument het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde Producten. Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de Consument wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan Crack een bijkomend voor schot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewarings- en stallingskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5% van de prijs van het Product per maand.

ARTIKEL 7 PLAATS VAN LEVERING

De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen,
dan geschiedt zij op het adres van de Consument.

ARTIKEL 8. KWALITEIT, GEBREKEN EN GARANTIE

Elke Consument heeft deze overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen terzake, recht op een wettelijke garantie van twee jaar voor elk defect of gebrek aan conformiteit van een door de Consument aangekocht consumptiegoed dat zich binnen deze termijn zou manifesteren, een en ander zoals bepaald in artikel 1649bis e.v. (oud) BW. Elke gebrek dient uiterlijk twee maanden na vaststelling ervan door de Consument te worden gemeld aan Crack. 

Indien er sprake is van een gebrek heeft de Consument de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging. Crack kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op onder meer : 

- de waarde die het Product zonder het gebrek zou hebben; 

- de omvang van het gebrek; 

- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de Consument. De Consument heeft recht op prijsvermindering of ontbinding, als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als Crack ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. In geval van prijsvermindering of ontbinding zal elke terugbetaling aan de Consument worden verminderd rekening houdende met het conforme gebruik dat de Consument van het Product heeft gehad sinds de levering ervan. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de Consument de ontbinding niet vragen.  

Na het constateren van enig gebrek is de Consument verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten. Losmaken, bewerken, verwerken, inbouwen, verhandelen, wijzigen of herstellen van de Producten door de Consument wordt op dat moment eveneens uitdrukkelijk verboden. Er is geen sprake van een gebrek in de zin van dit artikel 8 wanneer die is ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik of slecht onderhoud, normale slijtage aan het Product door gebruik gelet op de aard en/of kwaliteit, alsook wanneer de Consument het gebrek kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de Consument geleverd. Worden voor de toepassing van dit artikel 8 evenmin als gebrek beschouwd: verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken’ van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

ARTIKEL 9 . EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs van het Product. Wanneer de Producten worden opgestuurd naar de Consument blijft het risico van verlies of beschadiging bij Crack tot de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten in zijn bezit heeft gekregen. Gebeurt de levering door een vervoerder die de Consument zelf heeft gekozen en aangesteld, dan gaat het risico over op de Consument bij levering aan de vervoerder. 

ARTIKEL 10. BETALING

De betaling van de Producten geschiedt contant bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon of enig ander document.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling zal, na verzending van een eerste kosteloze ingebrekestelling overeenkomstig artikel XIX.2 WER e.v., een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld en dit volgens de intrestvoet zoals bepaald de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal op dat moment een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn in functie van de nog openstaande schuld als volgt:  

  • Openstaande schuld onder of gelijk aan 150,00 euro: vergoeding van 20,00 euro;
  • Openstaande schuld tussen 150,01 euro en 500,00 euro: vergoeding van 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro,
  • Openstaande schulden boven de 500,01 euro: 65,00 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro.

Voor elke bijkomende ingebrekestelling zal bovendien een kost worden aangerekend van 7,50 EUR.

ARTIKEL 11. FINANCIERING

Ingeval de Consument voor de aankoop van Producten op een krediet dient beroep te doen, dat via de tussenkomst van Crack tot stand zou komen, zal hiervan melding gemaakt worden op de bestelbon. Indien zo’n krediet niet kan worden verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de Consument recht op de terugbetaling van het gebeurlijk betaalde voorschot.

ARTIKEL 12. SCHADEVERGOEDINGEN

Elke partij die de Verkoopovereenkomst verbreekt of de Producten niet in ontvangst neemt of de Producten niet levert, is verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden aan de andere schadelijdende partij. Crack, alsook haar aangestelden en/of lasthebbers, zijn is niet aansprakelijk voor eventuele (lichten) fouten, behoudens in geval van haar opzet of grove fout.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

Crack is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle (overmacht), waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Crack, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

ARTIKEL 14. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied waar de zetel van Meubelfabriek Crack NV (O.N. 0414.464.370) is gevestigd.

In geval van klachten kan u ons bereiken via volgende contact gegevens:

- Tel. +32 57 220 770.

- service.ieper@crack.be

Ingeval van verkoop via internet of via een onlinemarktplaats heeft een Consument steeds de mogelijkheid om eventuele geschillen of klachten te melden en laten beslechten via het Online Dispute Resolution-platform via volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL . Voor de toepassing van voormeld platform kan u volgend e-mailadres van Crack gebruiken: info.webshop@crack.be.

 

ARTIKEL 15. PRIVACYBELEID

Crack en de Consument leven alle wettelijke verplichtingen na, dus ook de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679 - hierna GDPR) wanneer ze persoonsgegevens verwerken. Crack en de Consument erkennen en aanvaarden dat het privacybeleid dat beschikbaar is op de website van toepassing is.

 

ARTIKEL 16. VARIA

Crack kan deze Verkoopsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zullen van toepassing zijn op de relatie tussen de Consument en Crack. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie.

 

TITEL B. AANKOPEN ONLINE (WEBSHOP)

ARTIKEL 17. INFORMATIE OP DE WEBSITE

Crack besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen op haar Website van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen en montageplannen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals kleur, formaat, gewicht en andere karakteristieken, kunnen bij levering mogelijks verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Ieder aanbod op onze Website is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de Consument om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Crack ten aanzien van de Consument. Het Product is bovendien slecht beschikbaar zolang de voorraad strekt. 

 

ARTIKEL 18. TOTSTANDKOMING VERKOOPOVEREENKOMST

Een Verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de orderbevestiging heeft ontvangen van een bestelling gedaan via de Website, ontvangen op het door de Consument opgegeven e-mailadres.

Crack kan te allen tijde beslissen om geen bevestigingsmail te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het order te weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Crack de Consument hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien Meubel Crack het order weigert of de Consument niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Verkoopovereenkomst. De Consument heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

ARTIKEL 19. PRIJSOPGAVE

Alle prijzen op de Website zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Andere (buitenlandse) taksen worden later in het bestelproces verrekend. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (vb. kosten ingevolge gebruikte betaalmethode) zijn niet inbegrepen in de individuele prijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aan de Consument medegedeeld tijdens het bestelproces.

ARTIKEL 20. BETALING

Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Consument gedaan wordt. Volgende betaalmethodes worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, Carte Bleue. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Crack is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever. Crack neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd. Dit kan u tijdens het bestelproces aangeven.

ARTIKEL 21. LEVERING

Crack biedt de Consument momenteel enkele wijzen van levering aan, zo onder meer: zelf afhalen of laten leveren. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder indien deze onder de verantwoordelijkheid van Crack valt. Gelieve er rekening mee te houden dat dit meerdere dagen in beslag kan nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Consument zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering zoals werd afgesproken met de Consument, onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Consument of de door Consument aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Consument. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

ARTIKEL 22. HERROEPINGSRECHT

Elke Consument heeft overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt. Indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat deze termijn in de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Crack (Crack Webshop - Herseauxlaan 79, 7711 Dottenijs - T. +32 56 48 10 31 - info.webshop@crack.be via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.Crack.be, via ‘Mijn Crack-account’. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de Producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor uw rekening die worden geraamd op gemiddeld 15% van de koopprijs. Het Product dient in zijn originele staat en samen met de originele verpakking geretourneerd te worden. Het niet zorgvuldig omspringen met Producten en verpakking kan in voorkomend geval vergoeding van de effectieve schade veroorzaken. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. U heeft evenwel geen herroepingsrecht in volgende gevallen:

- de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht), zoals onder meer diverse design- en meubelartikelen en bijhorende accessoires voor deze (design)artikelen, die op vraag van de Consument werden samengesteld of aangepast;

- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);